Trakų rajono priešgaisrinė gelbėjimo įstaiga (toliau - įstaiga) įsteigta 2003 m. balandžio 29 d. Įstaigos veiklą reglamentuoja Lietuvos Respublikos Konstitucija, Biudžetinių įstaigų, Vietos savivaldos ir kiti Lietuvos Respublikos įstatymai bei TPGĮ nuostatai, patvirtinti Trakų rajono savivaldybės tarybos 2005 m. gruodžio 29 d. sprendimu Nr. S1-501.
Įstaigos buveinė - Kęstučio g. 10, Trakai.
Įstaiga yra savarankiškas juridinis asmuo, (įm. kodas 181686519), turintis spaudą su įstaigos pavadinimu, sąskaitą banke, blankus. Įstaigos finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais. Įstaiga nėra PVM mokėtoja. Įstaigos veiklos laikotarpis neterminuotas.


Įstaigos veikla pagal ekonominės veiklos klasifikatorių - priešgaisrinių tarnybų veikla (752500), narų veikla (622220), kita veikla (760.24).
TRPGĮ veiksmų tikslas – sumažinti nekontroliuojamus žolės deginimus laukuose, miškuose, durpynuose bei išsiaiškinti kaltus dėl šių gaisrų asmenis. Tuo tikslu TRPGĮ ugniagesių komandų darbuotojų susirinkimuose aptariamos gaisrų atvirose teritorijose problemos, jų sprendimo būdai, pravedami susitikimai su gyventojais, mokyklų mokytojais ir mokiniais, kuriuose išdėstomos neatsargaus elgimosi su ugnimi pasekmės bei teisinė atsakomybė. Reikalui esant į pagalbą pasitelkiami žiniasklaidos atstovai.
Įstaigoje patvirtintos ir efektyviai veikia ,,Finansų kontrolės taisyklės“. Tam nustatyti ir direktoriaus įsakymu patvirtinti: ilgalaikio ir trumpalaikio turto nusidėvėjimo normatyvai, automobilių ir katerių kuro suvartojimo normos, lėšų limitas ryšių paslaugoms, paskirti darbuotojai, atsakingi už darbo laiko apskaitą. Paskirtas atsakingas asmuo už pirminių apskaitos dokumentų ir materialinių vertybių nurašymą, už darbo laiko žiniaraščių pildymą, paskirtas atsakingas darbuotojas už archyvo tvarkymą, bylų nomenklatūrą, statinių techninę priežiūrą.

Steigėjas

 

 

Įstaigos kontaktai

Direktorius
Giedrius Jasionis
mob. 8 609 97445
Bendrasis Priešgaisrinės gelbėjimo įstaigos
tel. (8 528) 52349

Ar žinojote ?

Kodėl ugniagesiai, vykdami į gaisrus, gaisrinėse leidžiasi vamzdžiu? „Nes taip greičiau, nei leistis laiptais,“ – sako jie. Beje, pirmasis toks vamzdis buvo įrengtas 1870 m. vienoje iš Čikagos gaisrinių. To meto pirmajame jų aukšte buvo laikomi arkliai ir vežimai, o antrajame – budėdavo gaisrininkai. Mintis įrengti vamzdį kilo vienam iš gaisrinės vadų, bežiūrint, kaip sparčiai ugniagesys, šake į palėpę prikimšęs šieno, atrėmęs šią, nusileido ja į apačią. Tokią mintį išradingam viršininkui padiktavo smalsių žirgų eibės, nes pastarieji, užuot ramiai stovėję apačioje, kartais atsidurdavo ant laiptų, ypač tada, kai tekdavo kuo greičiau skubėti į gaisrus. Būdavo, kad ir ugniagesiai, beskubėdami laiptais, nusirisdavo nuo jų žemyn.